torsdag 23 maj 2013

Genom ämnesråd får lärarna inflytande över sin profession

Ytterligare en skolmotion:

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att partistyrelsen verkar för att Skolverket inrättar ämnesråd där ämneslärare, fackförbund, representanter för högskola, myndighet, partier och departement möts för samverkan, ämnesutveckling och dialog.
2. att ämnesråd för kärnämnen inrättas ämnesvis.
3. att ämnesråd för övriga ämnen inrättas så att det finns ett ämnesråd för praktisk-estetiska ämnen, ett för hemspråk och moderna språk, ett för naturvetenskapliga ämnen, ett för samhällsämnen och ett råd för yrkesutbildning och entreprenörskap.


Ett motiv för kommunaliseringen var att göra skolan mindre toppstyrd, att ge mer makt till lärare, rektorer, elever och föräldrar. Resultatet har närmast blivit det motsatta. Den professionella frihet och makt lärare tidigare åtnjöt är borta. Lärarnas ämnessamverkan har raserats till förmån för de kommunalt påbjudna arbetslagen. Sjunkande lärarinflytande, sjunkande ämnessamverkan och ämnesutveckling, minskat ämnesutbyte med högskola och myndigheter har lett till både sjunkande intresse för ämneslärarutbildningarna och sjunkande resultat i skolan. Samtidigt har den statliga styrningen blivit alltmer hårdhänt, med ökade krav på dokumentation, detaljerade kursplaner och kunskapskrav, med mer kontroll och mindre dialog. Lärarna har blivit marginaliserade inom det område där de är de verkliga experterna – deras egen profession.

I arbetet med att återge ämneslärarna inflytande, att utveckla ämnesundervisningen och förbättra kunskapsresultaten kan ämnesråd fylla en viktig funktion.
Ämnesråden blir fora där forskning möter beprövad erfarenhet, där kursplaner, timplaner, didaktik, reformer, nationella prov, lärarutbildning och fortbildning diskuteras och utvecklas, där beslut bereds, där villkor, utmaningar och behov för enskilda ämnen och för lärarna i enskilda ämnen diskuteras och hanteras.

Den viktigaste framgångsfaktorn i skolan är ansvarstagande, skickliga, professionella lärare. Lärarnas professionella status, inflytande och ansvarstagande för den egna professionen måste öka om Sverige ska få en bra och likvärdig skola.  Inrätta ämnesråd för en kontinuerlig dialog mellan lärare, forskare,  tjänstemän och politiker.

2 kommentarer:

  1. Jättebra motion jag har inte några invändningar på någon punkt. Alla jämförelser med länder som lyckas visar på att Sverige skulle behöva stärka samarbetet inom ämnen rejält för att hänga med. Den typ av möten som dessa samverkansråd borde leda till har visat sig kunna bli fantastiskt givande och kreativa.

    Det leder mig dock till att önska mig mer. Jag har det senaste studerat pedagogisk ämneskunskap (PCK) och upptäckt att för varje ämne finns ett enormt forskningsområde där varje ämne möter pedagogik kopplat till respektive område. Tänk om vi kunde ordna någon typ av samverkansråd för varje ämne som också inspirerade och styrde upp forskningen om skolan. Fast i och för sig: Ett steg i taget.

    SvaraRadera
  2. Jan, så spännande med dina studier. Har du bloggat om det och jag missat inslaget?

    ... finns det ämnesråd går det förstås lätt att utvidga och förändra uppdraget. Det viktiga är att det finns samverkansorgan och att lärare organiserar sig och för sin egen, elevernas och sina ämnens talan.

    SvaraRadera